okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Wskaznik wykorzystania taboru transportowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wskaźnik wykorzystania taboru transportowego. Wskaźnik wykorzystania taboru transportowego Wf jest stosunkiem faktycznie przepracowanych ilości maszyno dniówek do ogólnej ilości maszyno dniówek całego taboru według ewidencji. Wskaźnik ten określa się osobno dla samochodów, pociągów ciągnikowych lub szynowych na okres czasu między ich naprawami głównymi, czyli na okres pełnego cyklu remontowego. Wskaźnik Wf określa się ze wzoru: Dl + D2 + Da -t D4 Dl – ilość maszynodniówek przebywania środka transportu w planowanych naprawach w ciągu pełnego cyklu remontowego, D2 – ilość maszynodniówek trwania w tym samym cyklu napraw pozaplanowych lub awaryjnych, Da – ilość maszynodniówek przestoju z powodu warunków klimatycznych i przyczyn przypadkowych, D4 – ilość maszynodniówek faktycznie przepracowanych w ciągu cyklu remontowego. Czas trwania pełnego cyklu remontowego i czas przebywania środka transportowego w planowych naprawach są ustalone przez odpowi ednie przepisy. Czas trwania napraw pozaplanowych ustala się na podstawie danych doświadczalnych. Zwykle nie przekracza on 5% ogólnej sumy czasu wszystkich remontów planowych ustalonej normami. Czas przestojów z powodu warunków klimatycznych oraz z przyczyn przypadkowych zależy od warunków lokalnych oraz od typu dróg dojazdowych. Dla samochodów przestoje te wynoszą od 15 do 25 %, dla kolei normalnotorowych nie przewiduje się tego rodzaju przestojów. Na ogół wskaźnik wykorzystania taboru transportowego Wf waha się w granicach od 0,5 do 0,65. Wskaźnik ten wywiera decydujący wpływ na wyniki pracy taboru i dlatego należy określać go oględnie, biorąc pod uwagę wyżej omówione czynniki, które wpływają na jego wysokość. [więcej w: mimośród mechanika, otomoto krotoski, moto gratka pl ]

Comments are closed.